Zapraszamy:
pn.-sb.: 6-21 nd.: 9-20
bar pn.-pt.: 9-18:30 sb.: 9-17
nd. niehandlowa: 9-19

 

 

Regulamin konkursu Mikołajkowego

1. Organizatorem konkursu jest RENATA ETMAŃSKA DOM HANDLOWY „SZULTA" przy ulicy ul. Wojska Polskiego 47, 77-100 w Bytowie. Zarejestrowana pod NIP 5911302180, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.
2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz ewentualne reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu.
3. Czas trwania konkursu od dnia 02.12.2020 do dnia 05.12.2020 do godz. 23:59 zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Konkurs realizowany jest na stronie https://www.facebook.com/SzultaBytow uczestnictwo w nim jest całkowicie dobrowolne.
5. Jeżeli spełniasz poniższe wymagania to możesz przystąpić do naszego konkursu:
- ukończyłeś/aś 18 lat i posiadasz zdolność do czynności prawnych
- mieszkasz w Polsce i prowadzisz konto na Facebook, które nie jest fikcyjne
6. W konkursie nie mogą brać udział pracownicy studia Szulta oraz ich rodziny i osoby pomagające przy przygotowaniu.
7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, związany ani przeprowadzany przez operatora portalu społecznościowego Facebook. Facebook zwolniony jest z odpowiedzialności za konkurs.
Warunki przystąpienia do Konkursu
1. Osoby zainteresowane konkursem mogą:
- udostępnić post konkursowy
- polubić post konkursowy oraz stronę Organizatora
- komentarz uczestnika konkursu musi zawierać tekst należący do autora i ponosi za niego całkowitą odpowiedzialność. Tekst nie może obrażać innych uczestników.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia odpowiedzi w przypadku powzięcia wiadomości, o naruszaniu przez odpowiedź praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich lub o nieprawidłowości oświadczeń.
3. Z chwilą wypełnienia przez uczestnika wymagań określonych w ust. powyżej, osoba ta staje się pełnoprawnym uczestnikiem uprawnionym do udziału w konkursie.
Zasady Konkursu
1. Celem postawionym przed uczestnikami konkursu jest polubienie posta ze strony konkursowej, polubienie strony RENATA ETMAŃSKA DOM HANDLOWY „SZULTA" oraz udostępnienie posta konkursowego na swojej osi czasu.
2. Po zakończeniu konkursu zostaną ogłoszone wyniki 06.12.2020r.
3. Zwycięzcy zostaną wyłonioni przez komisję, w której skład wchodzą przedstawiciele Organizatora.
4. Organizator poinformuje zwycięzców o wygranej.
Nagrody
1. Nagrodą w Konkursie są paczki słodyczy.
2. Uczestnik zobowiązany jest do osobistego odebrania nagrody od 02.12.2020 do 06.12.2020 w Domu Handlowym Szulta w Bytowie przy ulicy Wojska Polskiego 47
3. Jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
4. Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną, a prawo do nagrody przysługujące zwycięzcom nie jest zbywalne.
5. Uczestnik nieodwołalnie traci prawo do nagrody, jeżeli nie odbierze nagrody oraz w innych wypadkach określonych w niniejszym regulaminie.
W Konkursie odrzucone zostaną Zgłoszenia, które
· zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;
· zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;
· zawierają treści niezgodne z prawem;
· zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;
· naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek;
· naruszają dobre obyczaje;
· nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym regulaminie
Dane osobowe Uczestników konkursu
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.
2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do czynnego udziału w konkursie i wydania nagród. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania czy żądania ich usunięcia.
3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Organizator zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu swoich danych, gdy Organizator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Organizatora danych osobowych innemu niż Organizator administratorowi danych.
Reklamacje
1. Reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu, uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, e-mail, dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym do Organizatora na adres: Dom handlowy szulta przy ul. Wojska Polskiego 47, 77-100 w Bytowie.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian regulaminu, przy czym zmiany nie będą mniej korzystne ani pogarszały sytuacji dotychczasowych Uczestników ani wpływać na nabyte już przez nich prawa w konkursie. Zmieniając regulamin, Organizator wskazuje datę wejścia w życie zmiany nie krótszy niż 7 dni po dniu ich ogłoszenia. Wszelkie informacje o zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na stronie fanpage https://www.facebook.com/SzultaBytow/
oraz w korespondencji bezpośredniej z wykorzystaniem adresu email podanego przez Uczestników podczas rejestracji. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia konkursu i obowiązuje przez cały okres jego trwania.
4. Kategorycznie zabrania się naruszania zasad fair play pod rygorem dyskwalifikacji z uczestnictwa w konkursie poprzez korzystanie więcej niż jednej tożsamości internetowej, korzystanie z kont fikcyjnych.

Zakupy na dowóz: 606 601 311

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.